Szkoła Z Oddziałami Integracyjnymi Co To Znaczy?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem,z niepełnosprawnością sprzężoną).
Oprócz szkół i przedszkoli integracyjnych są też te z oddziałami integracyjnymi. Oznacza to, że w całej placówce jest tylko jedna albo co najwyżej kilka klas, w których uczą się dzieci zdrowe i chore. Zazwyczaj jest to jedna klasa z każdego rocznika, jednak to również zależy od szkoły.

Jaka to jest szkoła integracyjna?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że obok dzieci pełnosprawnych do klasy uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Drugą różnicą jest liczebność klasy.

Czym się różni szkoła specjalna od szkoły integracyjnej?

współorganizuje kształcenie integracyjne. Zwykle w tych szkołach odbywają się zajęcia wspomagające dziecko i jego rodzinę, – w szkołach specjalnych kształcą się dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Co to znaczy że klasa jest integracyjną?

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Co daje nam integracja w szkole?

Co daje nam wszystkim integracja w szkole? Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami życia codziennego.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Stażysta?

Jak wygląda klasą integracyjną?

Organizacja klasy integracyjnej różni się od organizacji pozostałych oddziałów klasowych. Uczniów jest mniej – od 15 do 20, w tym najczęściej 5 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Na większości lekcji jest dwóch nauczycieli – jeden prowadzący, drugi wspiera dzieci z orzeczeniami.

Jakie są zalety szkoły integracyjnej?

Edukacja integracyjna ma bardzo wiele zalet nie tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale również w pełni zdrowych. Przede wszystkim dzieci wspierają się wzajemnie podczas zabawy i nauki, wspólnie rozwiązują trudności, a przede wszystkim uczą się akceptacji.

Czy w klasie integracyjnej może być nauczyciel wspomagający?

W klasie integracyjnej zawsze dodatkowa kadra

Na wstępie należy zauważyć, że zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest w obowiązkowe w szkołach integracyjnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie bowiem z § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.

Jak jest w szkole specjalnej?

Szkoły specjalne w ogromnym stopniu różnią się od szkół ogólnodostępnych. Przejawia się to w wykształceniu kadry pedagogicznej, wielkości klas, wyposażeniu i celach edukacyjnych do osiągnięcia. W takiej placówce zapewnione są uczniom opieka, rehabilitacja, wychowanie i resocjalizacja.

Co to jest integracja?

Integracja (od łac. integrare, „scalić”) – w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

Kiedy można utworzyć klasę integracyjną?

Organizację klasy integracyjnej powinno się rozpocząć od uzyskania zgody rady pedagogicznej i rodziców uczniów danej klasy, a następnie zgody organu prowadzącego (finansowanie). Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej ostatecznie podejmuje dyrektor szkoły.

Co daje integracja?

Pracownicy czują się docenieni, łatwiej odnajdują się w miejscu pracy, stają się bardziej efektywni, chętniej współpracują ze sobą. Spotkania integracyjne to także niezwykle ważne narzędzie w przypadku nowych pracowników. Dzięki takim spotkaniom proces adaptacji w nowymi miejscu pracy przebiega szybciej i łatwiej.

You might be interested:  Edukacja Eksternistyczna Co To?

Po co integrować klasę?

W zespole, w którym uczniowie otwarcie ze sobą się komunikują, znają i przestrzegają normy obowiązujące na co dzień, łatwiej zapobiec agresji i innym trudnym zachowaniom. Klasę tworzą uczniowie – wychowawca ma ich przygotować do dalszego życia, a dobre doświadczenia w klasie to dobre rokowania na przyszłość.

Dlaczego integracja jest ważna?

Spotkania integracyjne ukierunkowują na współpracę, usprawniają komunikację, zapewniają rekreację i zmniejszają napięcia, które często pojawiają się pomiędzy pracownikami w sytuacjach stresowych. Wszystkie te czynniki mają realny wpływ na zwiększenie wydajności całej grupy.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.