Szkoła Integracyjna Co To?

Szkoły integracyjne to miejsca, w których zdrowe dzieci uczą i bawią się razem z niepełnosprawnymi. To najlepsza metoda edukacyjna pozwalająca na wychowywanie młodego pokolenia w duchu akceptacji i wzajemnej pomocy. Szkoła wyposażona jest w uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych oraz windy.
Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem,z niepełnosprawnością sprzężoną).
Szkoła integracyjna – rodzaj szkoły, która, według definicji Aleksandra Hulka z 1977 bazuje na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z różnorodnymi odchyleniami od norm (niepełnosprawnościami) do nauczania w zwykłych klasach, umożliwiając im (w miarę istniejących możliwości) wzrastanie w gronie rówieśników zdrowych.

Jaka to jest szkoła integracyjna?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że obok dzieci pełnosprawnych do klasy uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Drugą różnicą jest liczebność klasy.

Co oznacza integracyjna klasa?

Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym się różni szkoła specjalna od szkoły integracyjnej?

współorganizuje kształcenie integracyjne. Zwykle w tych szkołach odbywają się zajęcia wspomagające dziecko i jego rodzinę, – w szkołach specjalnych kształcą się dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

You might be interested:  Ile Godzin Pracy W Tygodniu Nauczyciel?

Jakie są zalety szkoły integracyjnej?

Edukacja integracyjna ma bardzo wiele zalet nie tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale również w pełni zdrowych. Przede wszystkim dzieci wspierają się wzajemnie podczas zabawy i nauki, wspólnie rozwiązują trudności, a przede wszystkim uczą się akceptacji.

Co to jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich

Ile dzieci może być w klasie integracyjnej?

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym.

Kiedy można utworzyć klasę integracyjną?

Organizację klasy integracyjnej powinno się rozpocząć od uzyskania zgody rady pedagogicznej i rodziców uczniów danej klasy, a następnie zgody organu prowadzącego (finansowanie). Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej ostatecznie podejmuje dyrektor szkoły.

Jak zapisać dziecko do klasy integracyjnej?

Aby zapisać dziecko do klasy integracyjnej muszą odbyć spotykanie z dyrektorem lub wicedyrektorem i/lub pedagogami w wyznaczonym terminie. Rodzice dzieci zdrowych, którzy deklarują chęć zapisu dziecka do klasy integracyjnej podpisują zgodę na specjalnym szkolnym druku.

Jak wygląda klasą integracyjną?

Organizacja klasy integracyjnej różni się od organizacji pozostałych oddziałów klasowych. Uczniów jest mniej – od 15 do 20, w tym najczęściej 5 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Na większości lekcji jest dwóch nauczycieli – jeden prowadzący, drugi wspiera dzieci z orzeczeniami.

Kto do klasy integracyjnej?

Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, z wadami mowy, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekle chore.

You might be interested:  Co Może Nauczyciel Mianowany?

Czy w klasie integracyjnej może być nauczyciel wspomagający?

W klasie integracyjnej zawsze dodatkowa kadra

Na wstępie należy zauważyć, że zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest w obowiązkowe w szkołach integracyjnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie bowiem z § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.

Co daje integracja?

Pracownicy czują się docenieni, łatwiej odnajdują się w miejscu pracy, stają się bardziej efektywni, chętniej współpracują ze sobą. Spotkania integracyjne to także niezwykle ważne narzędzie w przypadku nowych pracowników. Dzięki takim spotkaniom proces adaptacji w nowymi miejscu pracy przebiega szybciej i łatwiej.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.