Nauczyciel Stażysta Do Kiedy Plan Rozwoju?

Złożenie planu rozwoju zawodowego Termin: nauczyciel stażysta – 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Złożenie przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego w terminie późniejszym nie może być powodem wydania przez dyrektora decyzji odmawiającej realizację stażu lub nadania stopnia awansu zawodowego.

Kiedy kończy się staż nauczyciela stażysty?

Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie.

Kiedy należy złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego?

w sprawie awansu zawodowego nauczycieli). Wniosek o rozpoczęcie stażu należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć tj. do 15 września 2021 r. (art.

Kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na kontraktowego?

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

You might be interested:  Liceum To Jaka Szkoła?

Kiedy złożyć sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego?

9c ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczyciel po zakończeniu stażu składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Termin na złożenie sprawozdania został określony w § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynosi 7 dni od zakończenia stażu.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela mianowanego?

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – do 7 czerwca 2021 roku.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego?

Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Kiedy można rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Kiedy należy złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego?

Pamiętać należy, że wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

Nie ma natomiast znaczenia rodzaj umowy o pracę. Jeżeli nauczyciel spełnia ww. warunki, to nawet w przypadku zatrudnienia na zastępstwo może rozpocząć staż. Co więcej, w przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, staż rozpoczyna się automatycznie, bez wniosku.

Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony może rozpocząć staż?

Nauczyciel, który od września będzie zatrudniony na czas określony, będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. To, ile potrwa taki staż zależy od tego, kiedy realizowany i zakończony był staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

You might be interested:  Ile Traci Nauczyciel Na Zwolnieniu Lekarskim?

Kiedy nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego?

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Czy staż na nauczyciela mianowanego jest obowiązkowy?

Ubieganie się o stopień nie jest obowiązkowe. Nauczyciel samodzielnie decyduje o tym czy i kiedy rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ponieważ ubieganie się o ten stopnień nie jest obligatoryjne (z wyjątkiem nauczyciela stażysty).

Co powinno zawierać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

 • imię i nazwisko,
 • obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 • miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 • nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 • data rozpoczęcia stażu,
 • data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • data zakończenia stażu.
 • Kiedy opiekun stażu pisze projekt oceny?

  W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, opiekun stażu przedstawia projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.