Nauczyciel Kontraktowy Co To Znaczy?

Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty.

Kto może być nauczycielem kontraktowym?

Dopiero po ukończeniu 9 miesięcy stażu oraz wykazaniu się pozytywnymi wynikami w pracy i nienaganną opinią można zostać nauczycielem kontraktowym.

Ile trwa nauczyciel kontraktowy?

Staż może rozpocząć się 1 września lub później, jednak nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 1 rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły musi zapewnić warunki do odbycia stażu, w tym formalne — umowę o pracę na czas określony, który trwa co najmniej tyle, co staż.

Kto nadaje stopień nauczyciela mianowanego?

Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Co daje bycie nauczycielem kontraktowym?

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

Kto nadaje stopień nauczyciela kontraktowego?

Nauczycielowi, który spełnia warunki określone w ustawie, dyrektor szkoły nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela). Ustawa z 26 stycznia 1982 r.

You might be interested:  Jaki Pit Wypełnia Student?

Kto może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

Nauczyciel stażysta, który nie posiada przygotowania pedagogicznego może jednak rozpocząć staż na kontraktowego. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zobowiązanie się nauczyciela do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Jak długo trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Przy kolejnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela — na stopień mianowanego i dyplomowanego, staż trwa znacznie dłużej niż dla stażystów, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie.

Ile trwa staż na nauczyciela kontraktowego 2021?

Nauczyciel kontraktowy to tytuł, o który może rozpocząć starania nauczyciel stażysta po przepracowaniu 9 miesięcy. Awans na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Starania o stopień nauczyciela kontraktowego (a potem mianowanego i dyplomowanego) odbywają się pod okiem opiekuna stażu.

Jak długo trwa staż nauczyciela stażysty?

Staż nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy i najczęściej rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego. Po jego odbyciu i pozytywnej ocenie dyrektora szkoły, zyskujesz tytuł nauczyciela kontraktowego.

Kto nadaje stopień awansu zawodowego?

Stopień awansu zawodowego jest nadawany w drodze decyzji administracyjnej (art. 9b ust 4 ustawy – Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela przewiduje szczególny tryb uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela dla nauczycieli akademickich posiadających określony w ustawie (art. 9a ust.

Kto nadaje stopień nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciel dyplomowany

Stopień ten nadaje organ, który sprawuje nadzór pedagogiczny (najczęściej kuratorium). Podobnie jak w przypadku nauczyciela mianowanego, ocena przed nadaniem nowego stopnia ma dwa etapy. Pierwszy – szkolny – polega na ocenie dorobku i stażu.

Jak uzyskać stopień nauczyciela mianowanego?

Jak wynika z treści cytowanego przepisu nauczyciel kontraktowy, aby mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi przepracować w szkole co najmniej dwa lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

You might be interested:  Co To Znaczy Szkoła Policealna?

Co daje mianowanie nauczyciela?

Mianowanie jest odrębną od umowy o pracę podstawą nawiązania stosunku pracy, gwarantuje głównie większą stabilność zatrudnienia. Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Co z awansami nauczycieli?

Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy.

Co daje awans zawodowy nauczyciela?

Takie wyróżnienie w postaci podwyższenia prestiżu i zarobków motywuje do dalszej pracy. Współcześnie każdy nauczyciel pragnie podwyższać swe kwalifikacje i nabywać nowe zdolności. Z dniem 3 sierpnia 2000 roku pojęcie awansu zawodowego osiągnęło szczyt popularności w środowisku nauczycielskim.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.