Kiedy Nauczyciel Może Iść Na Urlop Zdrowotny?

Nauczyciel może przejść na urlop dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego. Warunkiem skorzystania z urlopu zdrowotnego jest posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego taki urlop oraz spełnienie innych warunków z Karty Nauczyciela, w tym dotyczących stażu pracy i wymiaru zatrudnienia.
Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela urlop na poratowanie zdrowia może zostać udzielony nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
Urlop zdrowotny nauczyciela Nauczyciel może po raz pierwszy starać się o urlop dla poratowania zdrowia, gdy przynajmniej 7 lat nieprzerwanie przepracował w szkole. Od 1 stycznia 2018 r. wystarczy nawet zatrudnienie na pół etatu.

Czy nauczyciel może iść na urlop zdrowotny?

poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Wspomagający W Szkole Podstawowej?

Na jakie choroby nauczyciel może iść na urlop zdrowotny?

Urlop dla poratowania zdrowia — jakie choroby?

 • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:
 • a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub.
 • b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub.
 • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.”
 • Kiedy nauczyciel składa wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

  Nauczyciel ponowi wniosek w dniu nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego należy złożyć po nabyciu prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Lekarz bowiem sam decyduje o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu zdrowotnego, na podstawie stanu zdrowia nauczyciela.

  Kto udziela urlopu zdrowotnego nauczycielowi?

  Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.

  Czy nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia może pracować?

  Tak więc w okresie przebywania na takim urlopie nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel wykonuje jakąkolwiek pracę, dyrektor szkoły odwołuje go z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

  Ile trwa urlop zdrowotny dla nauczyciela?

  Jednorazowo urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż jeden rok. Nauczycielowi można przyznać kolejny urlop dla poratowania zdrowia dopiero po upływie jednego roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu tego samego rodzaju.

  Jakie warunki musi spełnić nauczyciel aby otrzymać urlop zdrowotny?

  przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, przedstawić orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

  Kto płaci za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlop na poratowanie zdrowia przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w oświacie po przepracowaniu siedmiu lat. Urlop trwa rok, w czasie którego nauczyciel zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Samorządy zobowiązane są do pokrycia kosztów z tym związanych.

  You might be interested:  Ile Pracy Domowej Może Zadać Nauczyciel?

  Jakie są choroby zawodowe nauczycieli?

  „Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: guzki głosowe twarde. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych.

  Czy nauczyciel może zrezygnować z urlopu dla poratowania zdrowia?

  Nauczyciel ma prawo zrezygnować z urlopu zdrowotnego

  Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby nauczyciel, któremu pracodawca udzielił (na jego wniosek) urlopu dla poratowania zdrowia zrezygnował z tego urlopu.

  Kto ustala termin urlopu dla poratowania zdrowia?

  Termin urlopu zdrowotnego określa dyrektor szkoły

  W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu (art. 73 ust. 10 KN).

  Jak jest płatny urlop dla poratowania zdrowia?

  W myśl art. 73 ust 5 KN nauczyciel, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

  Jakie wynagrodzenie otrzymuje nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia?

  W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5. 6.

  Czy dyrektor może iść na urlop dla poratowania zdrowia?

  Orzeczenie lekarskie jest podstawą udzielenia przez dyrektora szkoły urlopu dla poratowania zdrowia. Podstawą udzielenia urlopu jest wystąpienie „choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej” lub „choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.