Kiedy Nauczyciel Może Być Zwolniony Z Dyżurów?

Nauczyciel może być za zgodą dyrektora zwolniony z dyżuru, jeśli wykonuje inne działania wymagające jego dyspozycyjności podczas przerwy. 4.
Każdy nauczyciel ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów w tym podczas dyżurów międzylekcyjnych (art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela). Nie ma podstaw prawnych, by zwalniać nauczycieli z tego obowiązku.
Z obowiązku dyżuru może być zwolniony (na ustalony okres czasu) nauczyciel pełniący funkcje, które ograniczają jego dyspozycyjność podczas przerw. 4. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z rozkładem dzwonków lekcyjnych (czasem wyznaczonym w harmonogramie dyżurów), przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do dojścia na miejsce dyżuru.

Ile minut może dyżurować nauczyciel?

Ustal indywidualnie dla każdego nauczyciela czas dyżuru: proporcjonalnie (%) do przydzielonej nauczycielowi liczby godzin obciąż go dyżurem (np. nauczyciel pracujący na terenie szkoły 9 godzin ma 27 minut dyżuru, 18 godzin – 55 minut, 27 godzin – 82 minuty).

Czy nauczyciel może dyżurować na każdej przerwie?

Tak! art. 134 Kodeksu pracy, stanowiący o 15-minutowej przerwie w pracy, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma zastosowanie również do nauczycieli.

You might be interested:  Kiedy Powstał Uniwersytet Opolski?

Czy wychowawcy świetlicy pełnią dyżury w czasie przerw?

tygodniowego podziału godzin. Nauczyciel świetlicy wykonując zajęcia w świetlicy w tym samym czasie nie może pełnić dyżurów międzylekcyjnych i dyżurów na stołówce szkolnej. Nauczyciel świetlicy nie pełni dyżurów międzylekcyjnych, gdyż jego czas zajęć wynosi 60 minut – nie ma przerwy międzylekcyjnej.

Czy nauczycielka w ciąży może mieć dyżury?

Pytanie: Czy nauczycielka w ciąży powinna być zwolniona z dyżurów na przerwach? Odpowiedź: Tak, jeżeli pełnienie dyżuru przez nauczycielkę w ciąży ma wpływ na: stan jej zdrowia – hałas, pozycja stojąca, brak odpoczynku po zajęciach przeprowadzonych bezpośrednio przed dyżurem (art.

Czy przerwa wlicza się do czasu pracy nauczyciela?

Przerwa w pracy musi co najmniej 15 minut i jest wliczana do czasu pracy (art. 134 Kodeksu pracy).

Czy pedagog szkolny może mieć dyżury?

Warto zauważyć, że nauczyciele powinni sprawować nadzór nad uczniami nie tylko podczas przerw między lekcjami, ale także przed ich rozpoczęciem. Nie ma przeszkód, aby psycholog czy pedagog szkolny pełnił dyżur przed pierwszym dzwonkiem, kiedy uczniowie dopiero schodzą się do placówki. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.

Czy nauczyciel wspomagający może pełnić dyżury?

Nie funkcjonuje w oświacie jakikolwiek przepis zwalniający określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów między lekcjami lub określający liczbę minut dyżurów. Jeżeli przydzielono Pani 250 minut dyżurów, to taki wymiar Panią obowiązuje.

Czy nauczyciel wspomagający musi być na przerwie?

Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest bowiem współorganizowanie kształcenia uczniów, a to oznacza, że godzina ich pracy wynosi tyle samo, ile przedmiotowców. Należy zaznaczyć, że nauczyciele ci są ponadto zobowiązani do pracy także w czasie przerw.

Czy nauczyciel wspomagający musi być na wszystkich zajęciach?

Nauczyciel wspomagający nie musi być obecny na wszystkich zajęciach, w jakich uczestniczy dziecko.

You might be interested:  Szkoła Policealna Jakie Daje Wykształcenie?

Czy nauczyciel powinien pracować w przerwie świątecznej?

Okres przerwy świątecznej jest wolnym dla uczniów od zajęć dydaktycznych. Nie jest jednak okresem wolnym od pracy dla nauczycieli ani okresem urlopu.

Czy nauczyciel świetlicy pracuje w ferie zimowe?

64 ust. 2 K.N). Nauczyciel może podjąć się opieki nad uczniami w czasie ferii, ale tylko na podstawie dodatkowej umowy i pod warunkiem, że znajdą się na to środki własne szkoły lub samorządu. W umowie muszą być dokładnie określone obowiązki, warunki pracy, jej wymiar i wynagrodzenie nauczyciela.

Czy przedszkola pracują w przerwie świątecznej?

Przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, że nie dotyczy go tzw. przerwa świąteczna. Zarówno w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, jak i w dni przed Nowym Rokiem powinno normalnie funkcjonować – o ile organ prowadzący nie ustalił na ten czas przerwy, działając zgodnie z § 12 ust 1.

Czy nauczyciel w ciąży może mieć godziny ponadwymiarowe?

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (art. 178 Kodeksu pracy). W przypadku nauczycielek zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, przydzielenie godzin ponadwymiarowych – bez względu na ich liczbę – wymaga ich zgody (art. 35 ust.

Jak powiedzieć dyrektorowi szkoły o ciąży?

Zacznij od faktów: poinformuj przełożonego, w którym miesiącu ciąży jesteś i na kiedy jest przewidywany termin porodu. Podczas rozmowy nie musisz przedstawiać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę, warto je jednak mieć, gdyż zapewnia ci ochronę praw przysługujących ciężarnej.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.