Jakie Dokumenty Musi Przygotować Nauczyciel Na Początku Roku Szkolnego?

Podstawowymi dokumentami szkolnymi, z którymi musi zaznajomić się nauczyciel są: podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania, scenariusz lekcji (konspekt), arkusze ocen i najbardziej oczywisty dokument – dziennik szkolny. Program nauczania jest to opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy kształcenia zintegrowanego, przedmiotu, ścieŜkiedukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części. Struktura programów szkolnych jest zazwyczaj dwuelementowa, składa się ona z celów kształcenia i treści kształcenia. Treści kształcenia są dość jednolicie i podobnie formułowane przez większość autorów programów w postaci tzw. haseł programowych lub tematów zajęć, podczas, gdy podejście autorów do celów programowych jest bardzo niejednolite i często niekonsekwentne. Niejednolitość ta polega na ujmowaniu celów w sposób ogólny albo szczegółowy, niekonkretny albo operacyjny, odnoszący się tylko do wiedzy i umiejętności albo poszerzony o wartości i postawy, łagodny co do wymagań wobec uczniów albo kategoryczny. Cele są czasem określane po kaŜdym etapie kształcenia, czasem zaś nie precyzuje się struktury czasowej ich osiągania. Nauczyciel sam dokonuje wyboru programu nauczania dla swego przedmiotu. Wydawnictwa edukacyjne oferują ich mnogość, kusząc dodatkowo atrakcyjną obudową dydaktyczną, opracowanymi rozkładami czy planami wynikowymi, oferując pomoce dydaktyczne ściślezwiązane z zakresem materiału programowego. Na co naleŜy zwrócić uwagę dokonując wyboru programu? Program powinien byś zatwierdzony przez MEN i posiadać tzw. numer dopuszczenia. Autora (autorów), tytuł i numer programu wpisuje się potem do szkolnego zestawu programów oraz do dziennika klasowego. Wybierając program nauczania, naleŜy wziąć pod uwagę konkretną grupęuczniów, z którymi się będzie pracowało; poznać ich moŜliwości, potencjał intelektualny, zainteresowania, aspiracje, gdyŜ celem staje się rozwój kompetencji ucznia. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝekreatywny nauczyciel niekoniecznie trzyma się ściśle ram wytyczonych w wybranym programie nauczania. Oczywiście powinien go realizować zgodnie z załoŜeniami – jednak warto, by wprowadzał modyfikacje i innowacje programowe Zmiany programu nauczania nie moŜna dokonywać w czasie trwającego roku szkolnego. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba, naleŜy zgłosić dyrektorowi tę chęć jeszcze w czerwcu roku poprzedzającego nowy rok szkolny Podstawa programowa jest to natomiast akt prawny ogłoszony przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Zawiera obowiązkowy zestaw treści nauczania na danym etapie edukacyjnym, a takŜe wymienia cele edukacyjne, zadania szkoły oraz jakie umiejętności powinien opanować uczeń. Wytyczne z podstawy programowej są podstawą do opracowania programów nauczania dla przedmiotów, bloków przedmiotowych, programów wychowawczych. Jest to podstawowy dokument, który powinien być znany nauczycielowi zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi plan wynikowy.

You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Traci Prawo Do Wykonywania Zawodu?

Contents

Jakie dokumenty wypelnia nauczyciel?

Podstawowymi dokumentami szkolnymi, z którymi musi zaznajomić się nauczyciel są:

 • podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego,
 • program nauczania,
 • rozkład materiału lub plan wynikowy,
 • wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,
 • scenariusz lekcji (konspekt),
 • arkusze ocen.
 • Jakie dokumenty obowiązują nauczyciela w przedszkolu?

 • Jakie dokumenty obowiązują w przedszkolu niepublicznym?
 • Statut przedszkola.
 • Regulaminy placówki.
 • Rejestry wyjść grupowych oraz wypadków.
 • Przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Dokumentacja kadrowa.
 • Dokumentacja związana z finansowaniem przedszkola.
 • Książka przychodów i rozchodów.
 • Jakie dokumenty są wymagane w szkole?

  Podstawa prawna

 • Księga uczniów.
 • Księga arkuszy ocen i arkusze ocen.
 • Dzienniki lekcyjne.
 • Dzienniki zajęć
 • Dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajęć
 • Dziennik pedagoga szkolnego.
 • Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz związanych z wniesionym zastrzeżeniem do oceny rocznej.
 • Z jakich dokumentów składa się dokumentacja pracy wychowawcy specjalisty?

  Wśród gromadzonych przez wychowawców dokumentów mogą się znaleźć:

 • Lista uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe do rodziców.
 • Plan lekcji klasy.
 • Plan pracy wychowawczej.
 • Plan lekcji wychowawczych.
 • Plan wycieczek i wyjść klasowych.
 • Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli.
 • Jakich dokumentów nie musi robić nauczyciel?

  Ministerstwo wspólnie z kuratorami oświaty przygotowało listę czynności, których nauczyciele wcale nie muszą wykonywać, liczy ona aż 50 punktów: przygotowywanie uzasadnienia do wyboru podręczników i programów; raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (łącznie ze zrzutami ekranów i zdjęciami z platform

  You might be interested:  14 Zł Brutto Ile To Netto Umowa Zlecenie Student?

  Jakie dokumenty musi mieć dyrektor szkoły?

 • Statut szkoły, w tym WSO,
 • Księga zarządzeń dyrektora, księga komunikatów,
 • Program wychowawczy, profilaktyki, plany pracy wychowawców klasowych,
 • Plan pracy szkoły,
 • Koncepcja pracy szkoły,
 • Księga zastępstw,
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Jakie dokumenty regulują pracę w przedszkolu?

  Dokumenty regulujące prace przedszkola

 • ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2021-2022.
 • WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2021/2022.
 • PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
 • STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ.
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MAŁKINI GÓRNEJ.
 • Jakie dokumenty przedszkola podlegają archiwizacji?

  Dokumenty wytworzone przez przedszkolnych specjalistów (np. psychologa, pedagoga, logopedy) powinny być archiwizowane 10 lat – opinie i badania, dokumentowanie poradnictwa, natomiast dzienniki – 5 lat.

  Jakie dokumenty określają działalność edukacyjna szkoły?

  Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 • szkolny plan nauczania;
 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • szkolny zestaw podręczników;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w § 8.
 • Co jest najważniejszym dokumentem w szkole?

  Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.

  Co zawiera dziennik pedagoga?

  Dziennik pedagoga- w widoku tym pedagog może odnotować wszystkie informacje dotyczące pro- wadzonych zajęć, a także informacje na temat uczniów lub wychowanków objętych różnymi for- mami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

  Co zawiera teczka nauczyciela?

  Teczka nauczyciela stażysty zawiera dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły musi otrzymać również wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

  Jakie dokumenty regulują pracę przedszkola niepublicznego?

  w przedszkolach powinna być stosowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustalona w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.