Jaką Dokumentację Prowadzi Nauczyciel?

Nauczyciel prowadzi dokumentację klasy: wydaje opinie o uczniach dla dyrekcji szkoły, innych szkól, poradni; prowadzi korespondencje z rodzicami, urzędami w sprawach klasy, ale i także pojedynczych uczniów; sporządza listy, rejestry, zestawienia. Jest to dokumentacja, którą można nazwać zewnętrzną.
Podstawowymi dokumentami szkolnymi, z którymi musi zaznajomić się nauczyciel są: podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania, scenariusz lekcji (konspekt), arkusze ocen i najbardziej
Nauczyciel wspomagający powinien prowadzić w szczególności: dziennik tygodniowych zajęć i czynności przeprowadzonych w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań (§ 18 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania),

Jakie dokumenty powinien prowadzić nauczyciel wspomagający?

Oprócz dziennika zajęć rewalidacyjnych, IPET powinna Pani założyć indywidualną teczkę dla każdego ucznia, w której należy gromadzić ważne dokumenty rejestrujące postęp ucznia : karty pracy, które mają charakter diagnostyczny, sprawdziany, dokumentację badań. I to jest cała dokumentacja, która wymaga się od nauczyciela.

Jakie dokumenty wypelnia nauczyciel?

Podstawowymi dokumentami szkolnymi, z którymi musi zaznajomić się nauczyciel są:

 • podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego,
 • program nauczania,
 • rozkład materiału lub plan wynikowy,
 • wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,
 • scenariusz lekcji (konspekt),
 • arkusze ocen.
 • You might be interested:  Szkoła Bez Ocen Gdzie?

  Z jakich dokumentów składa się dokumentacja pracy wychowawcy specjalisty?

  Wśród gromadzonych przez wychowawców dokumentów mogą się znaleźć:

 • Lista uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe do rodziców.
 • Plan lekcji klasy.
 • Plan pracy wychowawczej.
 • Plan lekcji wychowawczych.
 • Plan wycieczek i wyjść klasowych.
 • Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli.
 • Jakie dokumenty powinien mieć nauczyciel przedszkola?

 • Jakie dokumenty obowiązują w przedszkolu niepublicznym?
 • Statut przedszkola.
 • Regulaminy placówki.
 • Rejestry wyjść grupowych oraz wypadków.
 • Przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Dokumentacja kadrowa.
 • Dokumentacja związana z finansowaniem przedszkola.
 • Książka przychodów i rozchodów.
 • Jaka dokumentacja powinna być prowadzona z realizacji zajęć wspomagających?

  Zasady organizacji zajęć wspomagających

  W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

  Jaki dziennik powinien prowadzić nauczyciel wspomagający?

  Nauczyciel wspomagający nie prowadzi swojego dziennika…

  W odniesieniu do nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych (tzw. nauczyciel wspomagający) nie ma wymogu prowadzenia dziennika w zakresie, w jakim osoba ta realizuje zadania na rzecz uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych.

  Jakich dokumentów nie musi robić nauczyciel?

  Ministerstwo wspólnie z kuratorami oświaty przygotowało listę czynności, których nauczyciele wcale nie muszą wykonywać, liczy ona aż 50 punktów: przygotowywanie uzasadnienia do wyboru podręczników i programów; raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (łącznie ze zrzutami ekranów i zdjęciami z platform

  Jakie dokumenty musi mieć dyrektor szkoły?

 • Statut szkoły, w tym WSO,
 • Księga zarządzeń dyrektora, księga komunikatów,
 • Program wychowawczy, profilaktyki, plany pracy wychowawców klasowych,
 • Plan pracy szkoły,
 • Koncepcja pracy szkoły,
 • Księga zastępstw,
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Jakie dokumenty są wymagane w szkole?

  Podstawa prawna

 • Księga uczniów.
 • Księga arkuszy ocen i arkusze ocen.
 • Dzienniki lekcyjne.
 • Dzienniki zajęć
 • Dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajęć
 • Dziennik pedagoga szkolnego.
 • Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz związanych z wniesionym zastrzeżeniem do oceny rocznej.
 • You might be interested:  Jaka Szkoła Do Ulgi Na Dziecko?

  Co zawiera dziennik pedagoga?

  Dziennik pedagoga- w widoku tym pedagog może odnotować wszystkie informacje dotyczące pro- wadzonych zajęć, a także informacje na temat uczniów lub wychowanków objętych różnymi for- mami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

  Co zawiera teczka nauczyciela?

  Teczka nauczyciela stażysty zawiera dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły musi otrzymać również wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

  Jakie dokumenty regulują pracę w przedszkolu?

  Dokumenty regulujące prace przedszkola

 • ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2021-2022.
 • WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2021/2022.
 • PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
 • STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ.
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MAŁKINI GÓRNEJ.
 • Jakie dokumenty do zerówki?

  Przede wszystkim składa się wniosek o przyjęcie do przedszkola. W razie potrzeby można do niego dołączyć np. orzeczenie o niepełnosprawności, akt zgonu rodzica albo wyrok sądu w sprawie rozwodu bądź separacji. Listę wymaganych dokumentów powinniśmy znaleźć na stronie przedszkola lub urzędu gminy.

  Jakie dokumenty przedszkola podlegają archiwizacji?

  Jak długo należy przechowywać dokumenty w przedszkolu?

 • Dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, akta osobowe i inne, na podstawie których ustala się wymiar emerytury lub renty – 50 lat.
 • Wnioski urlopowe – 2 lata.
 • Informacje związane z poważnymi wypadkami – 25 lat.
 • Mniejsze wypadki oraz analizy chorób – 10 lat.
 • Jakie są procedury w przedszkolu?

  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.