Jak Powinien Zachować Się Nauczyciel Podczas Ewakuacji Szkoły?

W czasie ewakuacji uczniów cały czas należy nadzorować zachowanie i nie dopuszczać do wywołania paniki; zachować rozsądek w postępowaniu. natychmiast zgłosić kierującemu ewakuacją lub dyrektorowi szkoły).

Jak należy zachować się podczas ewakuacji w szkole?

OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 1. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą.
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe.
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego.
 4. Otworzyć wszystkie pomieszczenia gospodarcze.
 5. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby.

Jak należy się zachować podczas ewakuacji?

Ważne jest, aby podczas ewakuacji zachowywać się spokojnie, poruszać szybko, ale nie biec, nie wyprzedzać innych, ponieważ utrudnia to wyjście nie tylko innym, ale i nam samym. Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone życie ludzkie.

Jak powinien zachować się nauczyciel podczas ewakuacji przedszkola?

Nauczyciele informują dyrektora o opuszczeniu sal przez dzieci. Nauczyciele zobowiązani są do zabrania z miejsca ewakuacji dokumentacji potwierdzającej obecność dzieci w danym dniu na zajęciach przedszkolnych. Nauczyciele na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do dyrektora Przedszkola.

Jak należy się zachować po ogłoszeniu alarmu przeciwpożarowego w szkole?

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole: 1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela 2) bądź opanowany, nie ulegaj panice 3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela 4) pomagaj osobom

You might be interested:  Jaka To Szkoła Średnia?

Kiedy ewakuacją w szkole?

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.

Jak przeprowadzić ewakuację podczas pożaru?

Dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej oraz usuń z zasięgu ognia materiały palne lub wartościowe rzeczy, a potem zacznij gasić pożar. Nie otwieraj okien. Nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci drogę ewakuacji. Zabronione jest używanie wind w celu ewakuowania się z budynku.

Co trzeba zabrać ze sobą podczas ewakuacji?

Powinni zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, posiadane środki ochrony przed skażeniami, rzeczy osobiste, podręczną apteczkę oraz żywność na trzy dni. Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe jego przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na osobę dorosłą.

Jaka jest kolejność ewakuacji?

W pierwszej kolejności ewakuuje się osoby z tych pomieszczeń, w których powstał, pożar (lub wystąpiło inne zagrożenie) lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, w których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.

Czego nie należy robić podczas ewakuacji?

W czasie ewakuacji, postaraj się zachować opanowanie i spokój. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych – takie postępowanie może tylko utrudnić ewakuację i bezpieczne wydostanie się wszystkich osób.

Kto podejmuje decyzję o ewakuacji budynku?

Po wystąpieniu zagrożenia w obiekcie, decyzje o podjęciu ewakuacji osób i mienia z obiektu podejmuje jego Zarządca, a po przybyciu straży pożarnej Dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej.

Jak napisać plan ewakuacji szkoły?

Czynności jakie należy wykonać:

 1. odcięcie dopływów gazu i prądu w sali lekcyjnej.
 2. zamknięcie i uszczelnienie okien i otworów.
 3. zabranie dokumentów i drogocennych rzeczy.
 4. powiadomienie innych uczniów o konieczności opuszczenia budynku.
 5. powiadomienie policji i straży pożarnej.
You might be interested:  Ile Lat Trwa Szkoła Muzyczna 2 Stopnia?

Jak należy się zachować po ogłoszeniu alarmu?

PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

 1. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 2. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 3. pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.