Ile Traci Nauczyciel Na Zwolnieniu Lekarskim?

92 kodeksu za pierwsze 33 dni choroby w roku szkoła czy jednostka płaci wynagrodzenie chorobowe z własnych środków, w wysokości 80 lub 100 proc. podstawy wymiaru. Od 34 dnia niedyspozycji należy się natomiast zasiłek chorobowy finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi on 80, 70 lub 100 proc.

Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela na zwolnieniu lekarskim?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia wg określonych przepisów

92 Kodeksu pracy (dalej jako kp) miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.

Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego nauczyciela?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej – za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Jak obliczyć wynagrodzenie ze zwolnieniem lekarskim?

pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca), otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni choroby wynikającą ze zwolnienia lekarskiego, otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

You might be interested:  Jaka Jest Szkoła Pana Kleksa?

Czy średnią urlopowa nauczycieli wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego?

Nie ma podstaw do wypłaty w czasie ferii szkolnych, obok zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, średniej z godzin ponadwymiarowych. Średnia z godzin ponadwymiarowych wypłaca jest wyłącznie za dni, w których korzysta z urlopu wypoczynkowego. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto ze zwolnieniem lekarskim?

Żeby obliczyć wynagrodzenie chorobowe, trzeba sumę netto wynagrodzenia podzielić przez 30 dni. Otrzymaną dzienną normę mnożymy razy 80%. Tak wyliczyliśmy wynagrodzenie za czas choroby. Następnie wystarczy je pomnożyć przez liczbę dni spędzonych na zwolnieniu.

Jak obliczyć kwotę netto zasiłku chorobowego?

Aby obliczyć kwotę netto, należy potrącić od otrzymanego wyniku zaliczkę na podatek dochodowy – 17%. Podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnej złotówki, a więc 403 zł x 17% = 68,51. Po zaokrągleniu 69 zł to zaliczka na podatek. Na podanym przykładzie zasiłek chorobowy netto wynosi 334 zł.

Jak obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego?

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszone o 13,71%.

Kiedy przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego?

Otóż obecnie nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli przerwa między świadczeniami była krótsza niż miesiąc kalendarzowy, podczas gdy wcześniej, aby ustalić nową podstawę wymiaru kolejnego świadczenia, od ostatnio pobieranego musiały minąć co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe.

Jak wyliczyć wynagrodzenia za czas choroby?

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się, dzieląc płacę zasadniczą przez 30 (bez względu na faktyczną liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu), a następnie tę wartość należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Otrzymany wynik należy odjąć od płacy zasadniczej.

You might be interested:  Szkoła Stacjonarna Co Znaczy?

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas choroby krok po kroku?

Ogólny wzór na wyliczenie tego wynagrodzenia jest następujący:

  1. x procent wynagrodzenia chorobowego x liczba dni choroby (L4)
  2. wynagrodzenie brutto –
  3. KWOTA NETTO = 1909,76 – 108 – 211,13 – 152,88 = 1437,75.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przykład 2022?

Przykład

  1. 3.951,33 zł : 30 = 131,71 zł × 80% = 105,37 zł (stawka dzienna),
  2. 105,37 zł × 3 dni choroby = 316,11 zł

Czy urlop wlicza się do podstawy chorobowego?

Nie. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków dni urlopu wypoczynkowego należy traktować tak jak dni przepracowane. Korzystając z urlopu wypoczynkowego pracownik uzyskuje wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.).

Czy średnią urlopowa wchodzi do podstawy zasiłku?

Tym samym wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik pracował i przebywał na urlopie wypoczynkowym (lub tylko korzystał z takiego urlopu), przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie uzyskanej.

Czy ekwiwalent za urlop wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?

Składnikiem nie pomniejszanym za okres niezdolności do pracy w czasie zatrudnienia jest m.in. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jak wskazuje ust 285 komentarza do ustawy zasiłkowej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie stanowi podstawy wymiaru zasiłku w trakcie zatrudnienia.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.