Ile Nadgodzin Może Mieć Nauczyciel?

Warto na wstępie wskazać, że nauczyciel nie realizuje nadgodzin, a godziny ponadwymiarowe. Nadgodziny występują u nauczycieli jedynie przy przekroczeniu norm czasu pracy, czyli przy pełnym etacie nauczyciela powyżej 40 godzin pracy w tygodniu.
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Ile może pracować nauczyciel?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godz. na tydzień, co daje średnio 8 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy.

Ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel?

W przeciwieństwie do godzin ponadwymiarowych, nie ma limitu godzin doraźnych zastępstw, jaki może realizować nauczyciel.

Jak naliczane są nadgodziny nauczyciela?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Ile godzin przy tablicy może pracować nauczyciel?

Nauczyciele nie pracują 18 godzin w tygodniu. 18 godzin, które często jest im wypominane, to czas pracy w klasie, przy tablicy. Każda taka godzina – a więc szkolna lekcja – wywołuje szereg działań poza szkołą.

You might be interested:  Jak Nauczyciel Powinien Rozmawiać Z Rodzicami?

Ile godzin pracuje nauczyciel?

Trzeba pamiętać, że nauczyciel, tak jak każdy inny pracownik etatowy, ma do przepracowania 40 godzin w tygodniu, tylko część tego czasu – zwykle 18 godzin w tygodniu – poświęca na prowadzenie lekcji, reszta to przygotowanie do zajęć, sprawdzanie kartkówek, spotkania z rodzicami, wycieczki, rady pedagogiczne,

Czy nauczyciel może pracować więcej niż 1 5 etatu?

Każdy stosunek pracy nauczyciela rozliczany jest odrębnie

Teoretycznie w ramach każdego stosunku pracy nauczyciel może realizować tyle godzin, ile dopuszczają przepisy Karty Nauczyciela tj. 1,5 etatu w ramach godzin pensum (obowiązkowe pensum + godziny ponadwymiarowe).

Czy nauczyciel może odmówić doraźnych zastępstw?

Zasadniczo, żaden nauczyciel nie może odmówić wykonania polecenia służbowego. Odmowa jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy polecenie służbowe jest sprzeczne z przepisami prawa pracy lub stosunkiem pracy (art. 100 § 1 Kodeksu pracy).

Czy zastępstwa za nauczyciela są płatne?

Zawsze gdy nauczyciel realizuje doraźne zastępstwa poza swoim pensum, powinien otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie. Ma to miejsce także, kiedy nauczyciel, który ma przydzielone dane godziny dydaktyczne jest obecny w pracy, realizuje inne zadania.

Czy godziny ponadwymiarowe nauczyciela to godziny nadliczbowe?

Okazuje się, że tak. Nauczyciel pracuje w godzinach nadliczbowych, jeżeli dochodzi do przekroczenia obowiązującego go wymiaru czasu pracy, a nie wymiaru zajęć.

Czy za dzień nauczyciela należą się nadgodziny?

Za pracę w takich dniach do wynagrodzenia nie jest doliczana stawka za godziny ponadwymiarowe. Odpowiedź: Prawo nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe budzi wiele kontrowersji, ponieważ nie ma ogólnie obowiązującego aktu prawnego, który regulowałby te kwestie.

Jak się liczy pensum nauczyciela?

Obliczony wymiar pensum przyjmuje się tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. Wyznaczanie nadgodzin: od 23 godzin które nauczyciel realizuje odejmujemy zaokrąglone uśrednione pensum. Liczba godzin ponadwymiarowych danego nauczyciela wynosi: 23–22=1.

You might be interested:  Jaka Szkoła Po Liceum?

Ile wynosi etat w poradni psychologiczno pedagogicznej?

42 ust. 3 Karty Nauczyciela i waha się 15-30 godzin tygodniowo. Wśród grup nauczycieli, dla których ww. przepis ustala wymiar pensum, w pkt 12 znajdują się również nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których pensum wynosi 20 godzin tygodniowo.

Czy nauczyciel może pracować 9 godzin dziennie?

Karta Nauczyciela nie określa dobowej normy czasu pracy, a jedynie tygodniową, a dodatkowo nie wprowadza 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Nauczyciel może zatem pracować w danym dniu powyżej 8 godzin, pod warunkiem jednak, że ogólna tygodniowa norma czasu pracy zostanie zachowana.

Czy w ramach 40 godzin pracy nauczyciela?

42 ust. 7a pkt 1 KN, a nie w innych formach ewidencji czasu pracy. Ponadto z obowiązujących norm prawnych wynika, że nie ma możliwości zobowiązania nauczycieli do obecności w szkole w wymiarze 40-godzin tygodniowo.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.