Ile Czasu Ma Nauczyciel Stażysta Na Złożenie Sprawozdania?

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Ile czasu ma nauczyciel mianowany na złożenie sprawozdania?

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.

Czy nauczyciel stażysta pisze sprawozdanie?

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Jak długo trwa staż nauczyciela stażysty?

Etap ten trwa obecnie 9 miesięcy i należy rozpocząć go na początku roku szkolnego. Aby się starać o awans, trzeba być zatrudnionym w placówce oświatowej przynajmniej na pół etatu. Awans zawodowy nauczyciela stażysty odbywa się pod okiem wyznaczonego opiekuna stażu. Jest nim nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela mianowanego?

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – do 7 czerwca 2021 roku.

Po jakim czasie nauczyciel mianowany?

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Bibliotekarz?

Kto pisze sprawozdanie z przebiegu stażu?

Osoba bezrobotna po zakończeniu odbywania stażu powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu – wg proponowanego wzoru.

Jaka czcionka pisać sprawozdanie na dyplomowanego?

Należy także podać datę wykonania sprawozdania. Nie należy do sprawozdania dodawać strony tytułowej – nic nie wnosi do treści sprawozdania. W tekście należy używać standardowych czcionek stosowanych w dokumentach (np. Arial, Times New Roman).

Jak powinna wyglądać teczka na nauczyciela dyplomowanego?

Będzie jeden segregator, a w nim dwie części – „A” i „B”. Część ‘A’ zawierać będzie dokumenty formalne, natomiast część ‘B’ opisy i analizy, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

Ile trwa staż nauczyciela stażysty 2021?

Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Ile hospitacji nauczyciel stażysta?

Przez 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli stażystów lub dwa lata i 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych, nauczyciele realizują staż (art.

Czy nauczyciel stażysta musi rozpocząć staż?

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

Kiedy koniec stażu na dyplomowanego?

9c ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela staż nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jeśli więc nauczyciel rozpoczął staż we wrześniu 2007 roku, koniec stażu przypadnie na koniec roku szkolnego 2009/2010 (czyli na 31 sierpnia).

Co po zakończeniu stażu na nauczyciela mianowanego?

Po zakończeniu stażu

Nauczyciel ma 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. (jeśli staż odbywał w kilku placówka składa sprawozdanie z całości stażu). Nie ma w przepisach określonej formy sprawozdania. Może być tabelaryczna lub opisowa.

You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Może Przejść Na Emeryturę 2015?

Kiedy przedłużamy staż nauczyciela?

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.