Do Kiedy Nauczyciel Składa Wniosek O Rozpoczęcie Stażu?

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Kiedy nauczyciel stażysta rozpoczyna staż?

Jednocześnie należy zauważyć, że – zgodnie z treścią art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Kiedy można zacząć staż na nauczyciela mianowanego?

W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli nauczyciel uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego np. jesienią 2019 r., staż na kolejny stopień będzie mógł rozpocząć od 1 września 2022 r.” (Źródło: pismo z 10 maja 2021 r., znak pisma DWST-WPZN.

Kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na kontraktowego?

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

You might be interested:  Jak Nazywał Się Pierwszy Profesjonalny Nauczyciel Chopina?

Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony może rozpocząć staż?

Nauczyciel, który od września będzie zatrudniony na czas określony, będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. To, ile potrwa taki staż zależy od tego, kiedy realizowany i zakończony był staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Czy nauczyciel stażysta musi rozpocząć staż?

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

Kiedy można rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego 2021?

Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego dopiero w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek: Staż rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku przez nauczyciela, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole. Długość stażu: Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela mianowanego?

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – do 7 czerwca 2021 roku.

Jak długo trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Przy kolejnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela — na stopień mianowanego i dyplomowanego, staż trwa znacznie dłużej niż dla stażystów, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego?

Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Jak długo trwa staż na nauczyciela kontraktowego?

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego trwa dłużej – obecnie zajmuje 2 lata i 9 miesięcy. Aby był on możliwy do osiągnięcia, należy pracować w szkole przynajmniej przez 3 lata. Rozpoczyna się go poprzez złożenie formalnego wniosku do dyrektora szkoły.

You might be interested:  Jaka Powinna Być Edukacja?

Czy nauczyciel kontraktowy może być opiekunem stażu?

1 ust. 2 pkt 1a, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze (art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela).

Czy nauczyciel bez kwalifikacji może odbywać staż?

10 Karty Nauczyciela). Nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela nie może zatem rozpocząć stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nawet jeśli w planowanym okresie stażu uzyska pełne kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych zajęć.

Kto może zostać nauczycielem stażysta?

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest już dużo trudniejsze, czas do jego osiągnięcia również się rozszerza. Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym (lub od roku, jeśli posiada stopień naukowy doktora), a jego długość to 9 miesięcy.

Co musi zrobić nauczyciel stażysta?

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.