Szkoła Policealna Co To?

Szkoła policealna (studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
Szkoła policealna to placówka oświatowa przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie. Co ważne, kandydata nie skreśla brak matury. Z tego powodu szkoły policealne są dobrym wyborem dla świeżo upieczonych absolwentów liceów i techników, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości, ale chcą kontynuować edukację.

Na czym polega szkoła policealna?

Sama nauka trwa dość krótko, mianowicie tylko 2 lub 4 semestry. Po ukończeniu jednorocznej lub dwuletniej szkoły policealnej, słuchacz podchodzi do egzaminu, który potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i kompetencji wymaganych przez potencjalnych pracodawców. w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Czym różni się szkoła policealna od studiów?

Zasadnicza różnica w porównaniu ze studiami to na pewno fakt, że krócej trwają, a po skończeniu ma się już określony zawód, np. technika rachunkowości czy farmacji. Po ukończeniu szkoły odbywa się egzamin państwowy, dlatego pracodawcy mają pewność, że określona osoba ma odpowiedni zasób wiedzy na dane stanowisko.

Czy studia to szkoła policealna?

Szkoła policealna daje tylko wykształcenie średnie, jednak podjęcie nauki w szkole policealnej nie przekreśla jednocześnie możliwości podjęcia studiów, w każdej chwili można je podjąć i tym samym podnieść swoje wykształcenie.

You might be interested:  Jak Wygląda Edukacja W Niemczech?

Jakie są kierunki w szkole policealnej?

Wśród najpopularniejszych kierunków kształcenia w szkołach policealnych znajdziemy m.in.

takie jak:

 • technik farmaceutyczny.
 • technik weterynarii.
 • dekorator wnętrz.
 • technik administracji.
 • technik elektryk.
 • protetyk słuchu.
 • technik dentystyczny.
 • asystentka stomatologiczna.
 • Jak wygląda nauka w szkole policealnej zaocznej?

  Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach, które w zależności od kierunku wyposażone są na wzór gabinetu masażu, kosmetycznego czy stomatologicznego. Każdy słuchacz ma ponadto dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

  Ile czasu trwa szkoła policealna?

  W zależności od wybranego kierunku, nauka trwa od 1 roku do 2,5 lat. Kierunki kończące się możliwością uzyskania dyplomu technika z reguły są 2-letnie (ale nie zawsze – przykładowo: nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa rok, Technik BHP – 1,5 roku a Technik dentystyczny 2,5 roku).

  Co daje ukończenie studium?

  Jeżeli słuchacz studium w trakcie nauki zda wszystkie egzaminy zawodowe przewidziane w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma tytuł technika, specjalisty bądź równoważny na poziomie ISCED 4.

  Czy szkoła policealna to szkoła ponadpodstawowa?

  Do szkół ponadpodstawowych zalicza się następujące typy szkół: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5

  Czy szkoła policealna jest szkoła ponadgimnazjalna?

  W polskim systemie edukacji (który jest aktualnie w trakcie przeorganizowania w związku z wygaszaniem gimnazjów) szkoła policealna, jako placówka przeznaczona dla absolwentów szkół średnich (liceów i techników), należy wraz z tymi szkołami do grupy szkół ponadgimnazjalnych.

  Czy studia to szkoła?

  Uczelnie w Polsce

  W polskim systemie edukacji jest to szkoła kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, drugiego stopnia zaś magistra lub magistra inżyniera.

  You might be interested:  Szkoła Policealna Jaki Status?

  Jakie to są studia zaoczne?

  Studia zaoczne, zwane oficjalnie niestacjonarnymi, to alternatywny sposób studiowania dający możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności udziału w codziennych zajęciach na uczelni.

  Jak długo trwają studia?

  Studia trwają zazwyczaj od 3 lat do 4,5 roku (6-9 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Dyplom ukończenia studiów I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

  Jakie są kierunki w szkole średniej?

  Jest tak głównie w szkołach średnich, ale profilowane klasy zdarzają się także w szkole podstawowej.

  Liceum

 • matematyczno-fizyczny,
 • matematyczno-informatyczny,
 • humanistyczny,
 • biologiczno-chemiczny,
 • fizyczno-informatyczne,
 • artystyczny,
 • geograficzny,
 • dziennikarski,
 • Co można robić po szkole policealnej?

  Warto również wspomnieć, że kończenie takiej szkoły policealnej daje możliwość wyboru kilku różnych ścieżek zawodowych. Absolwenci szkół policealnych w porównaniu do absolwentów studiów mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia w administracji, księgowości czy rachunkowości.

  Po co jest szkoła?

  Oprócz korzyści mentalnych – poczucia własnej wartości i umiejętności życia w społeczeństwie, szkoła daje przede wszystkim możliwość pracy. Osoby, które ukończyły ją mają znacznie większe szanse na podjęcie pracy niż ci, co są bez wykształcenia.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.