Nauczyciel Stażysta Do Kiedy Sprawozdanie?

Jeśli nauczyciel nie złoży w terminie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, to oznacza, że nie zakończył stażu, dyrektor nie wystawia mu oceny za kres stażu i nie powołuje komisji kwalifikacyjnej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia nauczyciel ma na przedstawienie sprawozdania 30 dni od dnia zakończenia stażu.
Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
Zarówno nauczyciel stażysta jak i nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi swojej szkoły/placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego (musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu).

Kiedy kończy się staż nauczyciela stażysty?

Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie.

Kiedy sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego?

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

You might be interested:  Jak Nauczyciel Powinien Przygotować Się Do Lekcji?

Czy nauczyciel stażysta pisze sprawozdanie?

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na kontraktowego?

Staż na kontraktowego rozpoczyna się z dniem zatrudnienia

Warunkiem jest zatrudnienie nauczyciela stażysty nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 1 i ust.

Kiedy kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego?

Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Kiedy przedłuża się staż na nauczyciela dyplomowanego?

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

Kiedy należy złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego?

Pamiętać należy, że wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Czy staż na nauczyciela mianowanego jest obowiązkowy?

Ubieganie się o stopień nie jest obowiązkowe. Nauczyciel samodzielnie decyduje o tym czy i kiedy rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ponieważ ubieganie się o ten stopnień nie jest obligatoryjne (z wyjątkiem nauczyciela stażysty).

Kiedy złożyć plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.

You might be interested:  Edukacja Wczesnoszkolna Co Obejmuje?

Kto pisze sprawozdanie z przebiegu stażu?

Osoba bezrobotna po zakończeniu odbywania stażu powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu – wg proponowanego wzoru.

Jaka czcionka pisać sprawozdanie na dyplomowanego?

Należy także podać datę wykonania sprawozdania. Nie należy do sprawozdania dodawać strony tytułowej – nic nie wnosi do treści sprawozdania. W tekście należy używać standardowych czcionek stosowanych w dokumentach (np. Arial, Times New Roman).

Jak powinna wyglądać teczka na nauczyciela dyplomowanego?

Będzie jeden segregator, a w nim dwie części – „A” i „B”. Część ‘A’ zawierać będzie dokumenty formalne, natomiast część ‘B’ opisy i analizy, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

Kiedy można rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego 2020?

Staż na stopień nauczyciela mianowanego. Okres przerwy: Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

Nie ma natomiast znaczenia rodzaj umowy o pracę. Jeżeli nauczyciel spełnia ww. warunki, to nawet w przypadku zatrudnienia na zastępstwo może rozpocząć staż. Co więcej, w przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, staż rozpoczyna się automatycznie, bez wniosku.

Czy staż na nauczyciela kontraktowego jest obowiązkowy?

Ubieganiem się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego to obowiązek, który musi przejść każdy rozpoczynający pracę w oświacie.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.