Nauczyciel Stazysta Co Powinien Wiedziec?

w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 • poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
 • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub.
 • prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
 • Jakie są obowiązki nauczyciela stażu?

  Obowiązki nauczyciela stażysty 1 Współpraca z opiekunem stażu. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym 2 Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego opracowuje plan rozwoju 3 w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w More

  Czy nauczyciel stażysta może uczestniczyć w zajęciach z dziećmi?

  Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godzinę w miesiącu uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godzinę w miesiącu prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w obecności których zajęcia zostały

  You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Wspomagający W Przedszkolu?

  Jak zdobyć awans zawodowy nauczyciela stażysty?

  Awans zawodowy nauczyciela stażysty „krok po kroku” 1 Zacznijmy od początku. Nie każda osoba, związana z placówkami oświatowymi, może zdobywać kolejne stopnie awansu 2 Staż. Nauczyciel stażysta nie musi składać wniosku do dyrektora o możliwość rozpoczęcia stażu, dzieje się to 3 Plan rozwoju zawodowego. W czasie stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie oraz zrealizowanie More

  Co powinno znaleźć się w teczce na nauczyciela mianowanego?

  od 1 września 2019 r.

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.
 • Co powinna zawierać teczka na nauczyciela kontraktowego?

  TECZKA A – dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów

 • Dyplomy, zaświadczenia.
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.
 • Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.
 • Jakie dokumenty musi złożyć nauczyciel stażysta?

  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia dyrektora placówki, kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem; kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

  Co powinno znaleźć się w teczce nauczyciela stażysty?

  Teczka nauczyciela stażysty zawiera dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły musi otrzymać również wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

  Jakie dokumenty w teczce na dyplomowanego?

  Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • Jakie dokumenty trzeba znać na mianowanego?

  Poniżej zebrałam podstawowe akty prawne:

  You might be interested:  Edukacja Techniczno-Informatyczna Co Po Tym?
 • Ustawy. Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa Prawo Oświatowe. Karta Nauczyciela.
 • Rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej.
 • Prawo wewnętrzne. statut, regulaminy, procedury, koncepcja pracy szkoły, roczny plan pracy, program wychowawczo-profilaktyczny.
 • Jakie dokumenty składa nauczyciel kontraktowy na mianowanego?

  Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • Jak dokumentować staż na nauczyciela kontraktowego?

  Dokumenty dotyczące realizacji stażu

  sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego, projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu wykonany przez opiekuna, opinię rady rodziców o nauczycielu stażyście (jeżeli rada została powołana), ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

  Ile trwa staż nauczyciela kontraktowego na mianowanego?

  Przy kolejnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela — na stopień mianowanego i dyplomowanego, staż trwa znacznie dłużej niż dla stażystów, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie.

  Ile hospitacji nauczyciel stażysta?

  Przez 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli stażystów lub dwa lata i 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych, nauczyciele realizują staż (art.

  Co trzeba zrobić aby zostać nauczycielem dyplomowanym?

  Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jego nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego wynosi co najmniej 2 lata i 9 miesięcy.

  Czy nauczyciel stażysta składa wniosek?

  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

  You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Dyplomowany?

  Ile konspektów do teczki stażysty?

  Najczęściej wśród dokumentacji gromadzonej przez stażystę jest 10 scenariuszy zajęć, przygotowanych i przeprowadzonych przez niego i ewentualnie terminy zajęć obserwowanych u opiekuna stażu.

  Czego nauczyłam się od swojego opiekuna stażu?

  OPIEKUN: – UCZY SIĘ, DOSKONALI SWÓJ WARSZTAT PRACY; POSZUKUJE NOWYCH FORM I METOD PRACY Z UCZNIEM I ZE STAŻYSTĄ; – OPRACOWUJE I PROWADZI CORAZ CIEKAWSZE ZAJĘCIA, UZYSKUJE LEPSZE EFEKTY PRACY W POSTACI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW; – KORZYSTA ZE ‘ŚWIEŻOŚCI SPOJRZENIA’ STAŻYSTY.

  Czy nauczyciel stażysta musi pisać konspekty?

  Większość nauczycieli, w szczególności stażystów i kontraktowych, opracowuje konspekty prowadzonych przez siebie zajęć, mimo że przepisy prawa oświatowego nie nakładają na nich takiego obowiązku.

  Jakie są obowiązki nauczyciela stażu?

  Obowiązki nauczyciela stażysty 1 Współpraca z opiekunem stażu. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym 2 Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego opracowuje plan rozwoju 3 w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w More

  Czy nauczyciel stażysta może uczestniczyć w zajęciach z dziećmi?

  Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godzinę w miesiącu uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godzinę w miesiącu prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w obecności których zajęcia zostały

  Jak zdobyć awans zawodowy nauczyciela stażysty?

  Awans zawodowy nauczyciela stażysty „krok po kroku” 1 Zacznijmy od początku. Nie każda osoba, związana z placówkami oświatowymi, może zdobywać kolejne stopnie awansu 2 Staż. Nauczyciel stażysta nie musi składać wniosku do dyrektora o możliwość rozpoczęcia stażu, dzieje się to 3 Plan rozwoju zawodowego. W czasie stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie oraz zrealizowanie More

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.