Jakie Dokumenty Na Uniwersytet W Białymstoku?

Wymagane dokumenty

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • Kartę Polaka,
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • Jakie dokumenty na studia medyczne?

  Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia wymagane są takie dokumenty jak: kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, podanie o przyjęcie na studia, a także – jeśli jesteśmy finalistami lub laureatami olimpiad i konkursów – dokumenty, które poświadczą nasze sukcesy.

  Czy dokumenty na studia można wysłać pocztą?

  Oświadczenie można przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (patrz: „Kontakt do komisji” na liście zakwalifikowanych do przyjęcia), wysłać w formie papierowej pocztą zwykłą na adres wydziału albo złożyć osobiście we właściwym dziekanacie.

  Jak wnieść opłatę rekrutacyjną UwB?

  Kandydat wnosi opłatę na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego kandydata przez system IRK nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji kandydatów.

  Jak zrezygnować ze studiów UwB?

  Oświadczam, że z dniem ……………………………………. rezygnuję ze studiów na Wydziale Filologicznym UwB na kierunku ……………………………………., studia stacjonarne pierwszego/ drugiego* stopnia. Proszę o wykreślenie mnie z listy studentów z powodu …………………………………………………………………………………………..

  You might be interested:  Nauczyciel Kto To Taki?

  Jakie przedmioty brane są pod uwagę na medycynę?

  W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 (w uczelniach publicznych i niepublicznych) najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Jakie przedmioty na medycynę 2021?

  Kierunek lekarski – rekrutacja

  W Collegium Medicum w Bydgoszczy obowiązuje biologia lub matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka, matematyka lub biologia. Z kolei na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wymagana jest biologia na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru chemia lub fizyka.

  Czy może ktoś za mnie złożyć dokumenty na studia?

  W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów na studia – dopuszczone jest, aby osoba trzecia dokonała tego w imieniu kandydata: KANDYDAT NA STUDIA STACJONARNE: – za kandydata może złożyć dokumenty: członek najbliższej rodziny (niekonieczne jest w tym przypadku upoważnienie pisemne)

  Jak złożyć dokumenty na studia?

  Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów.

  Kiedy składać dokumenty na studia?

  Rekrutacja na studia rozpoczęła się już w maju. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji na studia. Zazwyczaj zapisy zaczynają się w maju lub czerwcu.

  Jak wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Każdy kandydat posiada indywidualny numer rachunku bankowego właściwy dla danego kandydata i dla danego kierunku studiów, podany w koncie kandydata, na który należny wnieść opłatę rekrutacyjną. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęcia na studia.

  Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia?

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

  You might be interested:  Ile Godzin Pracuje Nauczyciel 2018?

  Ile kosztują studia zaoczne w Białymstoku?

  Ile wynosi opłata za studia? Opłata za rok studiów niestacjonarnych wynosi 4900 zł.

  Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?

  Obowiązek pojawiania się na wykładach może być zapisany w regulaminie uczelni, dlatego warto się z nim zapoznać, żeby znać swoje prawa. Wykłady na studiach są nieobowiązkowe, choć tak naprawdę wszystko zależy od prowadzącego i regulaminu uczelni.

  Ile czasu na sprawdzenie egzaminu na studiach?

  Prowadzący zajęcia informuje o ocenach z zaliczeń studenta w ciągu 7 dni od przeprowadzenia danej formy sprawdzenia osiągnięć studenta. W przypadku egzaminu ustnego egzaminator informuje studenta o ocenie z egzaminu niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z danym studentem.

  Ile czasu ma wykładowcą na sprawdzenie egzaminu?

  Zgodnie z § 18, pkt. 10. Regulaminu studiów w przypadku pytań otwartych w teście sprawdzającym oraz kolokwium zaliczeniowym lub egzaminie w formie zadania otwartego nauczyciel ma 7 dni na jego sprawdzenie oraz poinformowanie studentów o swojej ocenie.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.