Jaką Dokumentację Prowadzi Nauczyciel Wspomagający?

Odpowiedź: Dokumentacja działań nauczyciela wspomagającego powinna być prowadzona w zakresie wymaganym przepisami, uzależniona od zakresu wykonywanych zadań i prowadzona w sposób ustalony w szkole, jeśli nie wynika to wprost z przepisów prawa.
Oprócz dziennika zajęć rewalidacyjnych, IPET powinna Pani założyć indywidualną teczkę dla każdego ucznia, w której należy gromadzić ważne dokumenty rejestrujące postęp ucznia : karty pracy, które mają charakter diagnostyczny, sprawdziany, dokumentację badań. I to jest cała dokumentacja, która wymaga się od nauczyciela.

Jaki dziennik powinien prowadzić nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający nie prowadzi swojego dziennika…

W odniesieniu do nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych (tzw. nauczyciel wspomagający) nie ma wymogu prowadzenia dziennika w zakresie, w jakim osoba ta realizuje zadania na rzecz uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych.

Jakie dokumenty prowadzi nauczyciel?

Podstawowymi dokumentami szkolnymi, z którymi musi zaznajomić się nauczyciel są: podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania, scenariusz lekcji (konspekt), arkusze ocen i najbardziej

Jakie zajęcia prowadzi nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający: prowadzi zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą wspólnie z innymi nauczycielami, uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, udziela pomocy innym nauczycielom.

You might be interested:  Nauczyciel Wspomagający Do Kiedy?

Co robi nauczyciel wspomagający na lekcji?

Odpowiada on za integrację przedszkolaka lub ucznia z rówieśnikami. Jego praca dostosowana jest do konkretnych potrzeb ucznia. Udziela pomocy dziecku, gdy napotyka jakieś trudności w trakcie lekcji. Nauczyciel wspomagający jest pedagogiem, może sam prowadzić zajęcia edukacyjne lub pomagać drugiemu nauczycielowi.

Czy nauczyciel wspomagający ma swój dziennik?

Odpowiedź: Nauczyciel wspomagający prowadzi odrębny dziennik, jeżeli prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Jaka dokumentacja powinna być prowadzona z realizacji zajęć wspomagających?

Zasady organizacji zajęć wspomagających

W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Z jakich dokumentów składa się dokumentacja pracy wychowawcy specjalisty?

Wśród gromadzonych przez wychowawców dokumentów mogą się znaleźć:

 • Lista uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe do rodziców.
 • Plan lekcji klasy.
 • Plan pracy wychowawczej.
 • Plan lekcji wychowawczych.
 • Plan wycieczek i wyjść klasowych.
 • Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli.
 • Jakie dokumenty musi mieć dyrektor szkoły?

 • Statut szkoły, w tym WSO,
 • Księga zarządzeń dyrektora, księga komunikatów,
 • Program wychowawczy, profilaktyki, plany pracy wychowawców klasowych,
 • Plan pracy szkoły,
 • Koncepcja pracy szkoły,
 • Księga zastępstw,
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Za co odpowiada nauczyciel wspomagający?

  Zgodnie z tym przepisem nauczyciel wspomagający:

 • rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży.
 • współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach integracyjnych, w szczególności:
 • prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;
 • Czy nauczyciel wspomagający jest specjalistą?

  Zatem, nauczyciel wspomagający nie jest nauczycielem/pracownikiem tej „drugiej kategorii”, gdyż zazwyczaj jest on bardzo dobrze wykształcony, a pedagogika specjalna jest dodatkowym kierunkiem. Wobec tego, należy przyjąć, iż nauczyciel wspomagający jest specjalistą w swojej dziedzinie.

  You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel W Kanadzie?

  Czy nauczyciel wspomagający musi być na wszystkich zajęciach?

  Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest towarzyszenie uczniowi lub uczniom podczas lekcji oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. Jego obecność na lekcjach może wywoływać zainteresowanie i zdziwienie u innych uczniów, dlatego klasa musi być odpowiednio przygotowana na jego obecność w czasie zajęć.

  Co robi nauczyciel Wspolorganizujacy?

  przygotowuje (pomaga w przygotowaniu) dodatkowe karty pracy, sprawdziany, które mają zróżnicowany poziom trudności dostosowany do możliwości dziecka; zachęca ucznia do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach, zapobiega jego bierności.

  Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający w przedszkolu?

  nauczyciel wspomagający prowadzi zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą wspólnie z innymi nauczycielami. Uczestniczy w tych zajęciach i udziela pomocy nauczycielom. Z tego powodu nie może równolegle prowadzić zajęć jako nauczyciel przedszkola w oddziale przedszkolnym.

  Ile zarabia nauczyciel wspomagający?

  Nauczyciel Wspomagajacy – przeciętne zarobki na tym stanowisku to 3 420 zł brutto miesięcznie (2 460 zł netto miesięcznie), czyli 1 990 zł (-37%) mniej niż wynosi aktualnie średnie wynagrodzenie w Polsce. Nauczyciel Wspomagajacy to stanowisko, na którym można oczekiwać początkowego wynagrodzenia w wysokości 3 120 zł.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.