Jak Nauczyciel Dokonuje Ewaluacji Własnych Działań?

Autoewaluacja polega na celowym i systematycznym zbieraniu informacji o tym, jak wygląda praca własna. Konieczne jest porównanie jej wyników z tym, jakie są oczekiwania ze strony innych uczestników procesu edukacyjnego, tj. szkoły jako miejsca pracy (dyrekcji i innych nauczycieli), rodziców oraz samych uczniów.
Auto ewaluacja zachodzi wówczas, gdy ewaluator (w tym przypadku nauczyciel) dokonuje ewaluacji własnej pracy, kiedy podmiot i przedmiot ewaluacji jest w jednej osobie. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z reguły przez zespół nauczycieli i dotyczy wybranego aspektu pracy. SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA Po co stosujemy samoocenę?

W jaki sposób dokonuje ewaluacji własnych działań?

Samoocena (autoewaluacja) to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy w celu planowania własnego rozwoju. Jeżeli wynik samooceny odbiega od własnych oczekiwań, a także szkoły, uczniów czy rodziców, należy zastanowić się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą.

Jak przeprowadzić ewaluację zajęć?

Ewaluację zajęć można prowadzić przez indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniami, za pomocą kart ewaluacyjnych lub w inny wybrany przez nauczyciela sposób. Ewaluację przez rozmowy można przeprowadzić, organizując rundkę pytań.

Na jakich zasadach odbywa się ewaluacja działań nauczyciela?

Ewaluacja na lekcji

Nauczyciel może odnieść się do trzech płaszczyzn: treści, metod pracy oraz atmosfery na lekcji. Pomogą mu w tym pytania: Czy zrealizowałem postawione sobie cele zajęć? Skąd wiem, czy i na ile zostały zrealizowane?

You might be interested:  Le Cordon Bleu Szkoła Ile Kosztuje?

Jakie są sposoby ewaluacji?

W praktyce badań ewaluacji wykorzystuje się najczęściej 4 techniki ewaluacji: analizę dokumentacji, ankietowanie, wywiady i obserwację. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady.

Na czym polega proces ewaluacji?

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym.

Kto dokonuje ewaluacji?

ewaluacja zewnętrzna – przeprowadzana przez ewaluatorów funkcjonujących poza instytucją odpowiedzialną za realizację interwencji publicznej (ewaluatorów zewnętrznych), ewaluacja hybrydowa – przeprowadzana jest niezależnie przez ewaluatora wewnętrznego oraz ewaluatora zewnętrznego.

Co to jest ewaluacja w szkole?

Ewaluacja wewnętrzna to jeden z elementów nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Jej celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną ocenę działalności szkoły w wybranym obszarze.

Jakie są cele ewaluacji w szkole?

Ewaluacja wewnętrzna jest jednym z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły. Jej podstawowym celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną i szeroką ocenę działalności szkoły w wybranym obszarze.

Jakie są metody aktywizujące?

Metody aktywizujące można podzielić na:

 • metody problemowe, rozwijające umiejętność krytycznego myślenia.
 • metody ekspresji i impresji, nastawione na emocje i przeżycia.
 • metody graficznego zapisu, w których proces podejmowania decyzji przedstawia się na rysunku.
 • Jak przeprowadzić ewaluację w przedszkolu?

  Źródłami informacji w ewaluacji mogą być m.in.:

  a) dane zastane w przedszkolu, b) obserwacje zajęć przedszkolnych, c) przegląd budynku przedszkola i wyposażenie, d) opinie o pracy przedszkola uzyskane od rodziców, dzieci, nauczycieli, dyrektora, uzyskane w środowisku lokalnym za pomocą ankiet oraz wywiadów.

  Co to jest ewaluacja w przedszkolu?

  Ewaluacja wewnętrzna to jeden z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły/przedszkola. Podstawowym jej celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną i szeroką ocenę działalności szkoły/przedszkola w wybranym obszarze.

  You might be interested:  Jak Dorobić Jako Student?

  Jak napisać samoocenę pracy nauczyciela?

  Jestem nauczycielem bardzo dobrym, angażuję się w swą pracę, poświęcam dużo czasu na przygotowanie ciekawych lekcji dostosowanych do potrzeb uczniów. Jestem nauczycielem wyróżniającym, nie tylko angażuję się w pracę, dokształcam się i rozwijam, by wykorzystać nowe wiadomości w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

  Czemu służą wyniki ewaluacji?

  W wyniku ewaluacji można dokonać oceny:

  efektywności działań; spójności celów, treści, metod; oddziaływania, wpływu na otoczenie.

  Co to jest przedmiot ewaluacji?

  przedmiot ewaluacji- czyli potwierdzamy, co konkretnie chcemy poddać badaniu. Dobrze rozplanowany harmonogram realizacji ewaluacji w szkole pozwoli na ewaluacji w szkole pozwoli na przeprowadzenie jej w sposób terminowy i efektywny.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.