Ile Godzin Nadliczbowych Może Mieć Nauczyciel?

Czas pracy nauczyciela pełnozatrudnionego wynosi do 40 godzin tygodniowo. Do nauczycieli nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy – w tym przepisy dotyczące godzin nadliczbowych. Czas pracy nauczyciela regulowany przez przepisy oświatowe
Otóż w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Ile nadgodzin doraźnych może mieć nauczyciel?

W przeciwieństwie do godzin ponadwymiarowych, nie ma limitu godzin doraźnych zastępstw, jaki może realizować nauczyciel.

Ile godzin maksymalnie może mieć nauczyciel?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

Czy nauczyciel może mieć godziny nadliczbowe?

Przydział godzin ponadwymiarowych zależny od zgody nauczyciela tylko w wyjątkowych przypadkach. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Jak się liczy nadgodziny dla nauczycieli?

Mimo że nauczyciel ma obniżony tygodniowy wymiar zajęć do 9/18, to nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin. Obliczając stawkę za godzinę ponadwymiarową, należy pomnożyć 18 godzin przez 4,16.

You might be interested:  Co To Była Szkoła Rycerska?

Czy nauczyciel może odmówić nadgodzin doraźnych?

Nauczyciel nie może odmówić realizacji godzin doraźnych zastępstw.

Czy nauczyciel może mieć 1 5 etatu?

Każdy stosunek pracy nauczyciela rozliczany jest odrębnie

Teoretycznie w ramach każdego stosunku pracy nauczyciel może realizować tyle godzin, ile dopuszczają przepisy Karty Nauczyciela tj. 1,5 etatu w ramach godzin pensum (obowiązkowe pensum + godziny ponadwymiarowe).

Czy nauczyciel przedszkola może pracować 9 godzin dziennie?

Karta Nauczyciela nie określa dobowej normy czasu pracy, a jedynie tygodniową, a dodatkowo nie wprowadza 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Nauczyciel może zatem pracować w danym dniu powyżej 8 godzin, pod warunkiem jednak, że ogólna tygodniowa norma czasu pracy zostanie zachowana.

Ile godzin pracuje nauczyciel?

Trzeba pamiętać, że nauczyciel, tak jak każdy inny pracownik etatowy, ma do przepracowania 40 godzin w tygodniu, tylko część tego czasu – zwykle 18 godzin w tygodniu – poświęca na prowadzenie lekcji, reszta to przygotowanie do zajęć, sprawdzanie kartkówek, spotkania z rodzicami, wycieczki, rady pedagogiczne,

Ile kosztuje godzina Ponadwymiarowa nauczyciela mianowanego?

2616 zł/83h = 31,52 zł – stawka za godz. ponadwymiarową.

Czy nauczyciel zatrudniony na pół etatu może mieć nadgodziny?

Tym samym w godzinach ponadwymiarowych pracować mogą jedynie nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć. Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Zatem ci pracujący na niepełny wymiar takiej możliwości nie mają.

Jak obliczyć wskaźnik 4 16?

Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Jak się liczy etat nauczyciela?

Wyznaczanie nadgodzin: od 23 godzin które nauczyciel realizuje odejmujemy zaokrąglone uśrednione pensum. Liczba godzin ponadwymiarowych danego nauczyciela wynosi: 23–22=1. Etat nauczyciela to liczba realizowanych godzin przez uśrednione pensum, czyli 23/22 = 1,04545.

You might be interested:  Jak Wyglądała Edukacja Emmy Bovary?

Kiedy się płaci nauczycielom za nadgodziny?

Dopuszczalne jest dokonanie wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za 3 tygodnie, a za ostatni tydzień w następnym miesiącu, o ile ostatni tydzień miesiąca nie obejmuje więcej niż 5 dni. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.