Ile Czasu Ma Nauczyciel Na Napisanie Sprawozdania Ze Stażu?

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Ile czasu ma nauczyciel na oddanie sprawozdania ze stażu?

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.

Jak długo trwa staż nauczyciela stażysty?

Etap ten trwa obecnie 9 miesięcy i należy rozpocząć go na początku roku szkolnego. Aby się starać o awans, trzeba być zatrudnionym w placówce oświatowej przynajmniej na pół etatu. Awans zawodowy nauczyciela stażysty odbywa się pod okiem wyznaczonego opiekuna stażu. Jest nim nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

Czy nauczyciel stażysta pisze sprawozdanie?

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ile czasu ma opiekun stażu na napisanie opinii?

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio

You might be interested:  Nauczyciel Dyplomowany Kto To?

Jak długo trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Przy kolejnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela — na stopień mianowanego i dyplomowanego, staż trwa znacznie dłużej niż dla stażystów, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie.

Ile hospitacji nauczyciel stażysta?

Przez 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli stażystów lub dwa lata i 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych, nauczyciele realizują staż (art.

Jak długo trwa staż na nauczyciela dyplomowanego?

Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Po jakim czasie można rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

Po nowelizacji przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciele będą odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela po czym, aby kontynuować pracę w szkole, obligatoryjnie przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Stosunek pracy z nauczycielem, który: nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz.

Czy nauczyciel stażysta musi rozpocząć staż?

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

Kto pisze sprawozdanie z przebiegu stażu?

Osoba bezrobotna po zakończeniu odbywania stażu powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu – wg proponowanego wzoru.

Jaka czcionka pisać sprawozdanie na dyplomowanego?

Należy także podać datę wykonania sprawozdania. Nie należy do sprawozdania dodawać strony tytułowej – nic nie wnosi do treści sprawozdania. W tekście należy używać standardowych czcionek stosowanych w dokumentach (np. Arial, Times New Roman).

Jak powinna wyglądać teczka na nauczyciela dyplomowanego?

Będzie jeden segregator, a w nim dwie części – „A” i „B”. Część ‘A’ zawierać będzie dokumenty formalne, natomiast część ‘B’ opisy i analizy, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

You might be interested:  Ile Zniżki Ma Student Na Pkp?

Co pisze opiekun stażu?

Art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela określa zadania opiekuna stażu. Obowiązkiem opiekuna jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Jak napisać opinię opiekuna stażu?

Podsumowując, w dokumencie opinii o pracowniku powinny się znaleźć:

  1. informacje o zajmowanym stanowisku;
  2. informacje o osiągnięciach pracownika w pracy;
  3. informacje o pozyskanych kwalifikacjach zawodowych;
  4. ocena pracownika – opis pod kątem tego, jak wywiązywał się z powierzonych zadań.

Jak napisać opinię o stażyście do urzędu pracy?

Rzetelna opinia o praktykancie lub stażyście powinna być unikalna i zindywidualizowana. Taki dokument będzie miał większą wartość np. dla potencjalnych przyszłych pracodawców. W opinii nie należy przesadnie wychwalać praktykanta (chyba że rzeczywiście na to zasługuje).

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.